Follow
Щелиян Щерионов Shtelian Shterionov
Щелиян Щерионов Shtelian Shterionov
Българска Академия на Науките, Bulgarian Academy of Sciences
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Демографско развитие на българските земи през Възраждането
ЩД Щерионов
Faber, 2012
122012
Миграцията на гръцкото население, обитаващо българските земи през XVIII-XIX век (до 1878 г.)
ЩД Щерионов
Фабер, 2009
62009
Гърците по българските земи през XVIII-XIX век (до 1878 г.)
ЩД Щерионов
Фабер, 2008
62008
The Southern Black Sea during the National Revival
S Shterionov
Tomel, Sofia, 1999
61999
Православието в Созопол. Минало и настояще.
ЩД Щерионов
52017
Демографическая политика османских властей в болгарских землях в ХVIII-ХIХ веке (Накануне 1878 г.)
S Shterionov
Bulgarian Historical Review/Revue Bulgare d'Histoire, 73-110, 2011
52011
История на Аполония Понтийска–Созопол (от създаването й до днес)
К Папайоанидис
Прев. Т. Николова. Състав. и ред. Щ. Щерионов. С, 2004
52004
Карти за преброяване на населението в следосвобожденската българска статистическа практика
S Shterionov
Население, 114-129, 2004
42004
Южното Черноморие през Възраждането: стопанско-историческа характеристика
ЩД Щерионов
Томел, 1999
41999
Challenges and prospects to employment and career of minority representatives in Bulgaria
D Bakalova, E Tair
The demographic situation and the development of Bulgaria, 285-298, 2014
32014
Демографски измерения на гръцкото етническо присъствие в Пловдив през Възраждането
Щ Щерионов
В: Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους: Ιστορία, Τέχνη …, 2000
32000
Demografskoto razvitie na balgarskite zemi prez Vazrazhdaneto.[Demographic Development of the Bulgarian Lands during the Revival. V. Tarnovo, Faber, 486 p.]
S Shterionov
22012
Демографско развитие (1918-1944).[Shterionov, Sht. Demographic development (1918-1944).]
Щ Щерионов
В: История на България 9, 1918-1944, 2012
22012
Миграционни политики по българските земи през Възраждането
Щ Щерионов
Население, кн, 1-2, 2011
22011
Пространствената насоченост при миграционните движения на гръцкото население, обитаващо Черноморското ни крайбрежие през Възраждането
Щ Щерионов
В: История на пътя. Черно море между изтока и запада. ХІІ Понтийски четения …, 2007
22007
Документи за положението на българите в Македония от началото на 20 в.
Щ Щерионов, А Джонев
22001
The Southern (Bulgarian) Black Sea Coast during the National Revival Sofia In Bulgarian
S Shterionov
21999
Преселническите движения от 30-те години на XIX век и въздействието им върху историческото развитие на южното българско Черноморие
Щ Щерионов
В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. ТVВ Търново …, 1996
21996
ВЪЗРАСТОВО-ПОЛОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО, ОБИТАВАЩО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ ПРЕЗ ХIХ ВЕК (ДО 1878 Г.)
D Angelova
Население, 144-158, 2008
12008
Penka Peykovska. Demographic Aspects of Migrations in Bulgaria, 1912–1944. Sofia, Institute for Historical Studies, 2019. 350 p.
S Shterionov
Bulgarian Historical Review/Revue Bulgare d'Histoire, 279-281, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20